Pracujesz na podstawie umowy na czas określony? Możliwe, że to już Twoja ostatnia terminowa umowa. Sprawdź najnowsze zmiany w umowach terminowych od 22 lutego 2016 roku.

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu „zmiany w prawie pracy w 2016 r.”. To już czwarty artykuł z serii, a to jeszcze nie koniec. Zmian jest dużo więcej.

Dziś o tym co się zmieni w przepisach dotyczących umów terminowych, a zmieni się sporo.

Zmiany wejdą w życie 22 lutego 2016 r. niemniej jednak już dzisiaj warto się z nimi zapoznać aby wiedzieć jakie uprawnienia będą na przysługiwały.

Zmiany znajdą się w nowelizacji Kodeksu pracy, które wprowadzi Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220).

Co się zmieni w zakresie umów o pracę?

Mniej rodzajów umów o pracę

Z Kodeksu pracy zniknie umowa na czas wykonywania określonej pracy (stosowana raczej rzadko), a umowa na zastępstwo będzie jedną z typów umów na czas określony.

Zostaną nam zatem 3 rodzaje umów:
1. Umowa na okres próbny
2. Umowa na czas określony
3. Umowa na czas nieokreślony

Umowa na okres próbny tylko raz w ciągu zatrudnienia

Zmianę dotyczącą umowy na okres próbny znajdziemy w nowym Art. 25 Kodeksu pracy:

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Reasumując, umowę na okres próbny pracodawca ma prawo zawrzeć z nami tylko raz na danym stanowisku.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy zakończymy pracę w danej firmie i wrócimy do niej za 3 lata na to samo stanowisko. Wówczas pracodawca znowu będzie mógł zaproponować nam maksymalnie 3 miesięczną umowę na okres próbny. Taką powtórkę z rozrywki będzie mógł nam jednak zorganizować tylko raz. Jeżeli znowu za 3 lata byśmy pojawili się w tej samej firmie to już kolejnej umowy na okres próbny na to stanowisko nie możemy podpisać.

Limit umów na czas określony – maksymalnie na 33 miesiące i tylko 3 umowy

Po wielu latach w końcu doczekaliśmy się jasnych przepisów dotyczących umów na czas określony. Znikną w końcu wszelkie wątpliwości na jak długo można kogoś zatrudnić na terminowej umowie. A co za tym idzie nie będzie już 10 letnich kontraktów. Fundamentalnej zmianie ulegnie bowiem Art. 251 Kodeksu pracy:

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony u jednego pracodawcy to od 22.02.2016 r. maksymalnie 33 miesiące. Do tego można dodać maksymalnie trzymiesięczną umowę na okres próbny, więc łącznie na podstawie umów na czas określony możemy pracować w jednej firmie 36 miesięcy, czyli 3 lata.

Wydaje mi się, że jest to wystarczający okres na „sprawdzenie” pracownika. Po tym okresie pracodawca nie będzie miał już innego wyjścia jak zaproponowanie nam umowy na czas nieokreślony. W skrajnym przypadku będzie mógł nam po prostu podziękować i umowy nie przedłużyć.

Zawarcie kolejnej umowy na czas określony powyżej limitu 33 miesięcy sprawi, że przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony, oczywiście po upływie tych 33 miesięcy.

Również zawarcie 4 umowy na czas określony sprawi, że przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony. Nawet jeżeli pracodawca zmieści się w limicie 33 miesięcy.

Dzięki nowym regulacjom znika również możliwość tzw. „zerowania” limitów umów. Nie będzie już można przerwać zatrudnienia na miesiąc, aby później ponownie móc zatrudnić tą samą osobę na czas określony.

Wyjątki od limitu 33 miesięcy i 3 umów

Oczywiście nie może być zbyt pięknie i nie zawsze po 33 miesiącach podpiszemy umowę na czas nieokreślony. Ustawodawca przewidział kilka wyjątków od powyższej reguły. Znajdziemy je również w Art. 251Kodeksu pracy, ale tym razem w §4:

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W wolnym przekładzie mojego autorstwa brzmi to tak:

1. Do limitów nie wliczają się umowy na okres próbny, zastępstwo oraz umowy na czas nieokreślony (mogła taka być wcześniej zawarta, a później rozwiązana i teraz zatrudniamy tą samą osobę od nowa). Na podstawie umowy na zastępstwo możemy być zatrudnieni bez ograniczeń, dowolną ilość razy.

2. Jeżeli podpisaliśmy umowę w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym to również taka umowa nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu miesięcy zatrudnienia terminowego. Oczywiście pod warunkiem, że praca nasza będzie miała właśnie dorywczy charakter tzn. będzie związana np. z porami roku czy jakimś harmonogramem produkcji.

3. Jeżeli nasza umowa będzie podpisana w celu wykonywania pracy na okres kadencji to również limity nie obowiązują (dotyczy to np. posłów, ale to raczej niewielka grupa zatrudnionych, więc nie będę tego szerzej omawiać).

4. I najważniejszy wyjątek od limitów: w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Wówczas będzie mógł zawrzeć więcej niż 3 umowy i na okres dłuższy niż 33 miesiące.

Co to są obiektywne przyczyny jakie powinien wskazać pracodawca aby nie stosować limitów?

Aktualnie nikt nie wie 🙂 To się zapewne okaże w trakcie stosowania przez pracodawców nowych przepisów. Myślę, że możemy się sugerować drugą częścią punktu 4 nowego przepisu, który mówi, że zawarcie takiej ponad limitowej umowy w danym przypadku ma służyć zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i powinno być niezbędne. Dodatkowo można podeprzeć wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 lipca 2006 roku, który mówi o tym, że zawieranie umów na czas określony „powinno być uzasadnione występowaniem konkretnych okoliczności dotyczących w szczególności rozpatrywanej działalności i warunków jej wykonywania”.

Brzmi to nadal dość tajemniczo, ale jest już jakąś wskazówką. Zatem jakie to mogą być te obiektywne przyczyny?

Moim subiektywnym zdaniem zawarcie takiej umowy będzie możliwe gdy:
• w firmie wystąpi okresowe zwiększenie produkcji z uwagi na podpisany kontrakt, który jest ściśle określony w czasie,
• wystąpią projekty, które są dokładnie określone w czasie i powodują zwiększenie zatrudnienia, np. przeprowadzenie dodatkowej kampanii marketingowej,
• pojawią się projekty, które polegają na ścisłej współpracy z kontrahentem przez czas określony.

Nie chodzi tutaj o sezonowość, to musi być coś wyjątkowego, np. kontrakt, który został podpisany niespodziewanie.

Oczywiście poglądy na ten temat będą się dopiero kształtowały. Zobaczymy co praktyka pokaże. I jak sądy będą się odnosić do tematu.

Nowa treść umowy o pracę na czas określony – uzasadnienie w treści umowy

Jeżeli pracodawca będzie chciał skorzystać z powyższych wyjątków od limitów będzie musiał wpisać nam uzasadnienie bezpośrednio w umowie o pracę. Oczywiście, jeżeli będzie to umowa na zastępstwo czy na okres kadencji to nie będzie z tym żadnego problemu. Zapewne będzie to trudniejsze w sytuacji w której będzie zobowiązany wskazać przyczyny obiektywne. Cóż, poczekamy na kreatywność pracodawców i zobaczymy co uda im się wymyślić 🙂

Obowiązki informacyjne wobec PIP

Dodatkowo jeżeli nasz pracodawca zdecyduje się na zawarcie takiej umowy na czas określony (poza obowiązującymi limitami) to będzie zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Mówi o tym § 5. naszego artykułu:

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt. 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.”

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony!

Zmiana Kodeksu pracy przewiduje również spore zmiany w zakresie rozwiązywania umów terminowych. Do tej pory okresy te wyglądały następująco:

OKRESY WYPOWIEDZEŃ OBOWIĄZUJĄCE DO 21 LUTEGO 2016

1. Umowa na czas nieokreślony ma następujące okresy wypowiedzenia:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

2. Umowa na czas określony:
• 2 tygodnie

UWAGA! Wypowiedzenie takiej umowy jest możliwe tylko wówczas gdy strony w treści umowy dopuszczą taką możliwość (na podstawie art. 33 Kodeksu pracy) oraz gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy (6 miesięcy i 1 dzień wystarczy), jeżeli jest krótsza nie ma możliwości rozwiązania jej przy pomocy wypowiedzenia.

3. Umowa na czas wykonywania określonej pracy:
• brak możliwości rozwiązania za wypowiedzeniem

4. Umowa na zastępstwo:
• 3 dniowe wypowiedzenie

5. Umowa na okres próbny:
• 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
• 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
• 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

OKRESY WYPOWIEDZEŃ OBOWIĄZUJĄCE OD 22 LUTEGO 2016:

1. Umowa na czas nieokreślony – bez zmian:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

2. Umowa na czas określony:
Tutaj następuje fundamentalna zmiana! Znika art. 33 Kodeksu pracy przewidujący dwutygodniowe wypowiedzenie dla umów na czas określony, a wprowadzone zostają okresy wypowiedzenia takie jak dla umów na czas nieokreślony, czyli zależne od naszego stażu pracy u pracodawcy:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Tutaj jeszcze jedna uwaga: jeżeli macie taką umowę podpisaną to pracodawca powinien Was po zmianie przepisów poinformować o nowym okresie wypowiedzenia.

3. Umowa na czas wykonywania określonej pracy:
• Tej umowy nie będzie już w Kodeksie pracy, także nie ma dla niej również przewidzianego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa na zastępstwo
Tutaj również rewolucja. 3 dniowe wypowiedzenie zostaje zastąpione okresami wypowiedzeń jak dla umów na czas nieokreślony:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

5. Umowa na okres próbny
W tym przypadku wszystko pozostaje bez zmian. Okresy wypowiedzenia są następujące:
• 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
• 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
• 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Wypowiedzenia umów na czas określony nadal bez uzasadnienia

Pracodawca niestety nadal nie będzie miał obowiązku uzasadniania rozwiązania naszej umowy, jeżeli nie jest ona umową na czas nieokreślony. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Podanie przyczyny rozwiązania umowy pozostaje obowiązkowe tylko w przypadku umów na czas nieokreślony.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy bez zgody pracownika

Dodatkowo ustawodawca wprowadza do Kodeksu pracy nowy art. 362:

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku
świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Do tej pory było tak, że jak pracodawca albo my wypowiedzieliśmy umowę to zasadniczo powinniśmy w okresie wypowiedzenia jeszcze przychodzić do pracy i ją świadczyć. W praktyce raczej trudno się pracuje gdy dostaliśmy wypowiedzenie, bo np. nie wywiązywaliśmy się z obowiązków i wiemy, że np. za dwa tygodnie już nie będziemy pracownikiem firmy.

Raczej ciężko też wysiedzieć w firmie z której sami rezygnujemy i wiemy, że za parę dni już nas tam nie będzie 🙂 Jak mawiają w kręgach HR-owych „z niewolnika nie ma pracownika”, więc zazwyczaj w takich sytuacjach pracodawcy proponowali zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres wypowiedzenia. Był to jednak twór nigdzie nieuregulowany i teoretycznie pracodawca powinien mieć na to naszą zgodę. Możecie teraz się zastanawiać, a czy zdarzył się ktoś kto się na nieprzychodzenie do pracy i otrzymywanie za to wynagrodzenia nie zgadzał? Otóż wierzcie mi i takie przypadki się zdarzały. 🙂

Teraz na szczęście się to zmieni i dzięki nowemu artykułowi w Kodeksie pracy pracodawca będzie mógł nas zwolnić z obowiązku świadczenia pracy bez naszej zgody i jeszcze nam za ten okres zapłacić.

Przepisy przejściowe – co dla osób, które mają aktualnie umowy na czas określony?

Nowe przepisy wchodzą w życie 22 lutego 2016 r. Do tego czasu oczywiście będą obowiązywały przepisy „stare” i wg nich pracodawcy nadal będą zawierać umowy.

Dodatkowo przecież jest całe mnóstwo umów terminowych, które aktualnie trwają. Są to umowy zawierane na różne okresy i w różnej ilości. Co z nimi? Otóż będzie różnie, w różnych przypadkach, jak to w Polsce bywa 🙂

Najpierw o okresach wypowiedzenia w przypadku takich umów:

1. Umowy na czas określony zawarte na okres do 6 miesięcy i trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów nadal pozostają nierozwiązywalne za pomocą wypowiedzenia.

Również w przypadku umów dłuższych w których nie było klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (brakowało zastrzeżenia z art. 33 KP), nie będzie możliwości ich rozwiązania za wypowiedzeniem.

2. W przypadku umów na czas określony, które trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów, a zawarte są na okres dłuższy niż 6 miesięcy i mają klauzulę z art. 33 KP mówiącą o możliwości rozwiązania ich za dwutygodniowym wypowiedzeniem, będą do nich stosowane nowe przepisy.

Klauzula z art. 33 Kodeksu pracy straci swoją ważność (koniec z dwutygodniowymi okresami wypowiedzenia).

W celu wypowiedzenia takiej umowy pracodawca będzie zobowiązany stosować się do okresów wypowiedzeń uwzględniających staż pracy pracownika, czyli:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

UWAGA: Pracodawca będzie brał pod uwagę staż pracy liczony od 22 lutego 2016 r., a nie staż pracy jaki już przepracowaliśmy w firmie. Wynika to bezpośrednio z art. 16 powołanej na początku artykułu Ustawy (Dz. U. poz. 1220).

Art. 16. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przepis mówi, że ten staż pracy liczony od 22 lutego 2016 r. stosujemy tylko do umów, które trwają w dniu wejścia w życie przepisów.
Jeżeli po zakończeniu takiej umowy pracodawca podpisze z nami kolejną terminową umowę to wówczas w przypadku wypowiedzenia będzie liczył staż pracy za cały okres naszego zatrudnienia.

Co również bardzo ważne: pracodawca ma obowiązek poinformować nas o zmianie okresu wypowiedzenia oraz o „usunięciu” z umowy art. 33 Kodeksu pracy. Powinien zrobić to na piśmie.

Nowe limity czasowe w przypadku umów już trwających

Nowe limity – 33 miesiące i 3 sztuki umów stosujemy od 22 lutego 2016 r. mimo tego, że ktoś wcześniej pracował dłużej na terminowych kontraktach.

Jak to dokładnie policzyć?

1. Nieważne jak długą mamy umowę w dniu wejścia w życie przepisów.
Od 22 lutego 2016 r. nasze umowy na czas określony maksymalnie mogą być zawarte na 33 miesiące czyli do 21 listopada 2018 r. Nawet jak mamy umowę podpisaną na 5 lat to taka umowa po upływie 21 listopada 2018 r. przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

2. Oprócz limitu 33 miesięcznego mamy limit maksymalnie 3 terminowych umów, więc trwająca umowa na czas określony w dniu 22 lutego 2016 r. będzie traktowana jako pierwsza z limitu maksymalnie 3 zawartych, pod warunkiem, że jest to pierwsza umowa terminowa zawarta z pracownikiem.

Jeżeli jest to już druga umowa na czas określony to będzie ona traktowana jako druga, więc pracodawca będzie mógł z nami zawrzeć już tylko jedną umowę na czas określony oczywiście dodatkowo pilnujemy limitu 33 miesięcy, więc maksymalnie nasze umowy terminowe powinny zakończyć się 21 listopada 2018 r.

3. Pracodawca oczywiście do umów już podpisanych może chcieć skorzystać z wyjątków od limitów, tych o których pisałam wyżej.
Jeżeli zatem znajdzie jakieś obiektywne przyczyny usprawiedliwiające przekroczenie obowiązujących limitów to wówczas ma obowiązek poinformowania nas o tym fakcie maksymalnie do 21 maja 2016 r. (3 miesiące od wejścia w życie ustawy).

Jeżeli tego nie zrobi to nasza umowa po upływie 33 miesięcy przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Poinformowanie nas powinno odbyć się w formie aneksu do umowy. Po podpisaniu takiego aneksu pracodawca ma obowiązek zawiadomić PIP o tym fakcie.

Podsumowanie

I to tyle w tym temacie. Myślałam, że to będzie krótki wpis jednak jak się okazało jest mnóstwo różnych sytuacji i wyjątków i nie mogłam wobec nich przejść obojętnie, aby jednak jakoś to skompresować do zapamiętania są 3 najważniejsze punkty:

1. Zasada 33 i 3, czyli maksymalnie 3 umowy na czas określony na maksymalnie 33 miesiące łącznie.
2. Wypowiedzenia umów na czas określony wg stażu pracy, a nie 2 tygodniowe.
3. Umowy na czas określony już trwające maksymalnie do 21 listopada 2018 r.

Poniżej podstawa prawna powołana w dzisiejszym wpisie:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)

Interesuje Cię ten temat? Pozostańmy w kontakcie.
Zapisz się na newsletter i w prezencie pobierz poradnik "Jak negocjować podwyżkę?"

Print Friendly
 • Aneta Szwagulińska

  Poza tym że znowu znalazły się odstępstwa od normy to dobrze że w końcu pracodawcy nie będzie tak łatwo przedłużać umowy śmieciowe. Wreszcie się za to wezmą. Mogliby też zmniejszyć zakres możliwości dawania umowy zlecenie. 🙂 Ale skoro mamy jakis progres to może coś z tego będzie 🙂

 • Maja Jusiak

  Przydatny tekst!

 • Agnieszka

  świetny wpis! mam tylko jedno pytanie, bo nie wiem czy dobrze rozumiem, w dniu wejścia w życie przepisów będę mieć zawartą z pracodawcą trzecią umowę (wcześniej na okres próbny i dwie na czas określony), która kończy się w tym roku (łącznie to ponad 4 lata) więc czy jeśli pracodawca będzie mi chciał zaproponować kolejną umowę to musi już ona być na czas nieokreślony?

  • Nowy limit to 3 umowy na czas określony i maksymalnie na 33 miesiące (liczone od 22 lutego 2016). Do tego limitu nie wliczamy umowy na okres próbny. Oznacza to, że pracodawca może zaproponować Ci jeszcze jedną umowę na czas określony. Maksymalnie będzie ona mogła być zawarta do 21 listopad 2018 r.

   • Ania

    „Maksymalnie będzie ona mogła być zawarta do 21 listopad 2018 r.” ale tylko w przypadku jeśli trzecia umowa zostanie podpisana 22 lutego 2016r. tak? Jesli podpisujemy w grudniu to od grudnia naliczamy 33 m-ce?

    • Nie, bo maksymalnie możemy pracować na podstawie umów terminowych przez 33 miesiące, a Pani już pracuje na takiej umowie. Te 33 miesiące liczy Pani od 22/02.

     • Ania

      To może inaczej. Jest umowa od 01.08.2013 do 31.07.2016 (3 lata). Jest to pierwsza umowa na czas określony. Jaka powinna być kolejna? Czy dobrze rozumiem, że od 33 m-cy odejmujemy okres od 22.02 do 31.07 (ile to miesięcy?) i na tyle możemy wypisać kolejną umowę na czas określony?

     • Tak, dokładnie. Kolejna umowa terminowa może być zawarta z Panią maksymalnie do 21/11/2018.

 • Aneta

  Witam dostałam propozycję pracy na zastępstwo a w związku ze zmianami od 22 lutego to korzystniej dla mnie jest zacząć prace od 22 lutego a nie od 15 lutego tego roku,gdyż zyskam na dłuższym okresie wypowiedzenia tak dobrze to zrozumiałam? czy poza tym będą jeszcze jakieś znaczące różnice?z gory dziękuję za informację

  • Może Pani podpisać umowę od 15 lutego. Do 21 lutego będą obowiązywały Panią „stare” przepisy, czyli wypowiedzenie 3 dniowe, a od 22 lutego „nowe”, czyli długość wypowiedzenia zależna od czasu trwania Pani umowy. Proszę jedynie zwrócić uwagę na to, aby pracodawca poinformował Panią na piśmie o zmianie okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów. Jest do tego zobowiązany, powinien przedłożyć Pani tzw. informację o warunkach zatrudnienia (załącznik do umowy).

   • Aneta

    Super dziękuje za błyskawiczną odpowiedź. A staż u tego pracodawcy będzie liczony od 15 lutego czy od 22 biorąc pod uwagę zmianę okresu wypowiedzenia po 22?

 • Wiola

  Witam. Jestem zatrudniona od końca lutego tego roku na czas określony do dnia 30 czerwca 2017 roku na umowę zastępstwo osoby która jest w ciąży tzn mam zapis w umowie ze umowa na czas określony ale na jej końcu pisze ze za osobę X. Co się dzieje z sytuacji kiedy jestem w ciąży? Nie wiem czy przysługuje mi po porodzie urlop macierzyński? Czy umowa będzie przedłużana do dnia porodu? Proszę o pomoc.

  • Niestety umowa o pracę na zastępstwo nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Wszystko zależy od tego na jaki termin planowany jest poród. Jeżeli będzie miał miejsce w trakcie trwania umowy to wówczas nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli urodzi Pani już po zakończeniu umowy to niestety zasiłek nie będzie przysługiwał.

   • Wiola

    Rozumiem. Jednak jak jestem w ciąży i raczej do czerwca zdążę urodzić 😉 zanim ta osoba wróci to pracodawca nie może mnie zwolnić? I wtedy prawo do zasiłku macierzyńskiego będzie mi posługiwał? Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź 🙂

    • Nie może Pani zwolnić (chyba, że z Pani winy za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, tzw. zwolnienie dyscyplinarnie). Zasiłek będzie Pani przysługiwał.

 • M.

  Witam. Czytając poprzednie wpisy, rozumiem że po zmianach od 22 lutego 2016 roku nadal w przypadku umowy o zastępstwo nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego w przypadku porodu po upływie umowy o zastępstwo? Czyli jeżeli jestem zatrudniona na umowę o zastępstwo do dnia porodu przysługuje mi zasiłek chorobowy w przypadku gdybym nie mogła pracować, natomiast jeżeli urodzę po upływie umowy o zastępstwo nadal (mimo zmian) nie przysługuje mi prawo do żadnego świadczenia?

  Na innym portalu znalazłam następujący zapis, przez który rozumiem że umowa o zastępstwo zostanie przedłużona do dnia porodu i otrzyma się zasiłek macierzyński. Poniżej zapis:

  Czy jeśli zajdę w ciąże w czasie trwania umowy na czas określony zawartej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, to pracodawca będzie musiał przedłużyć mi umowę do dnia porodu nawet wtedy, kiedy pracownik, którego zastępuję wróci do pracy wcześniej?

  Tak – nadrzędną zasadą jest w tym momencie fakt zawarcia umowy na czas określony. Jeśli planowo kończy się ona jeszcze przed porodem (ale po trzecim miesiącu ciąży), to ulegnie ona przedłużeniu do dnia porodu.

  • Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem.

   Art. 177 Kodeksu pracy
   § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres
   próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po 
   upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

   § 3(1). Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na 
   czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
   usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

   Także wg mnie przepisy mówią wprost, że umowy na zastępstwo się niestety nie przedłuża.

   • M.

    Czyli zasiłek macierzyński się nie należy, a czy wówczas zasiłek chorobowy będzie wypłacany do dnia porodu, a później świadczenie 1000 zł przez 12 miesięcy będzie przysługiwało? Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • Jeżeli będzie Pani chorowała w trakcie zatrudnienia i choroba będzie kontynuowana po ustaniu stosunku pracy to wypłatę zasiłku chorobowego przejmie ZUS i będzie on wypłacany do dnia porodu (oczywiście jak będzie Pani dostarczała do ZUS kolejne zwolnienia lekarskie). O tym czy świadczenie 1000 zł będzie przysługiwało może Pani przeczytać tutaj: http://prawowpracy.com/1000-zl-na-dziecko-od-1-stycznia-2016-r-przez-12-miesiecy-dla-kogo/

     Na podstawie informacji, które Pani podała wydaje mi się, że tak. Proszę przeczytać artykuł i sprawdzić czy na pewno będzie Pani spełniała wszystkie kryteria tam opisane.

 • Aga

  Witam.Mam zawarta umowę na czas określony od czerwca 2015 roku. Na umowie nie było określonego czasu wypowiedzenia. Czy od 22 lutego bez problemu mogę skorzystać z miesięcznego okresu wypowiedzenia? Czy takie wypowiedzenie pracownik musi uzasadnić?

  • Proszę zapoznać się z akapitem o tytule:

   Przepisy przejściowe – co dla osób, które mają aktualnie umowy na czas określony?
   Niestety w przypadku umów na czas określony, które trwały w dniu wejścia w życie przepisów i nie było w nich klauzuli o możliwości ich rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, nadal nie ma możliwości ich rozwiązania.Taka umowa jest „nierozwiązywalna”.

 • Basia Graczyk

  Mam pytanie dot. nowych przepisów dot. umów na czas określony z 22.02.2016 roku. Czytałam, iż w przypadku umów na czas określony, które trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów, a zawarte są na okres dłuższy niż 6 miesięcy i mają klauzulę z art. 33 KP mówiącą o możliwości rozwiązania ich za dwutygodniowym wypowiedzeniem, będą do nich stosowane nowe przepisy. A co w przypadku, gdy moja umowa została automatycznie przedłużona do dnia porodu (pierwsza umowa była na okres od 01.01.2013 -31.12.2013, druga umowa od 01.01.2014 do 31.12.2015 przedłużona do dnia porodu planowanego na 02.05.2016) – czy w obecnej sytuacji mogę traktować moją umowę jako umowę na czas nieokreślony, ponieważ łączy czas zatrudnienia u tego pracodawcy przekracza 33 miesiące. Jakie kroki powinnam podjąć

  • Niestety Pani umowa nie ulegnie przedłużeniu. Proszę zapoznać z akapitem:

   Nowe limity czasowe w przypadku umów już trwających
   Limit czasowy dla umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów liczymy od 22/02/2016.

 • Łukasz

  Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

  1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

  Mam pytanie do Tego punktu, a mianowicie co się dzieje po upływie ponownego okresu próbnego czy pracownik dostaje z powrotem umowę na czas nieokreślony czy dostaje po raz kolejny z umową na czas określony? I co jeśli pracownik się nie sprawdzi ma możliwość powrotu na poprzednie stanowisko?

  • Po ponownym okresie próbnym pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, jeżeli będzie się ona mieściła w limicie 3 umów i 33 miesięcy. Jeżeli te limity już zostały wyczerpane to z pracownikiem powinna być zawarta umowa na czas nieokreślony.

   Jeżeli pracownik się nie sprawdzi to jego powrót na poprzednie stanowisko zależny jest od decyzji pracodawcy. Pracodawca nie ma obowiązku ponownego go zatrudniania na poprzednim stanowisku.

 • Kaziu

  Witam serdecznie. Jak będzie wyglądała kwestia umowy na czas określony, zawartej w lipcu 2015 roku na okres 2 lat z klauzulą odnośnie okresu wypowiedzenia wynoszącego okres 2- tygodni w przypadku nowych okresów wypowiedzenia po 22.02.2016? Czy można zastosować okres wypowiedzenia 14 dniowy czy należy już dopełnić okresu 1 miesiąca?

  • W przypadku tak zawartej umowy będzie to nadal 2 tygodnie. Zachęcam do przeczytania akapitu

   „Przepisy przejściowe – co dla osób, które mają aktualnie umowy na czas określony?”

   Tam jest dokładnie wyjaśnione dlaczego tak się dzieje i kiedy okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc lub 3.

   Jeżeli zaś chodzi o okres próbny to zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może zawrzeć drugą umowę na okres próbny w dwóch przypadkach:

   1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,

   2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego
   samego rodzaju pracy.

   • Kaziu

    Bardzo dziękuję!

 • pitgen

  Pracowałem u teraźniejszego pracodawcy przez rok (nie wliczam wstępnego i to samo stanowisko)ale kończący się przed 22.02.2016. Teraz mam umowę na 5 miesięcy. Dobrze rozumiem ,że od 33 odejmuję niestety 5 a nie 17 i wynik jest moim maksymalnym czasem czekania na umowę na czas nieokreślony?P.s. jeśli chodzi o „maksymalny” czas-Czy pracodawca -dodajmy państwowy- może mieć swoje wewnętrzne zasady „łagodniejsze” niż 33 miesiące?(kiedy kończyłem tamtą umowę-koniec stycznia 2015-nie chciano mi jej przedłużyć gdyż musiała by to być na nieokreślony)

  • Niestety tak. 33-5 = 28 miesięcy.
   Pracodawca może wprowadzić swoje zasady, jeżeli są korzystniejsze dla pracownika to nie ma ku temu przeszkód. Natomiast sytuacja z 2015 o której Pan pisze była zapewne związana z tym, że wcześniej można było podpisać tyko dwie umowy terminowe.

   • Pitgen

    Dopiero teraz zorientowałem się, że może „zaszkodziłem” sobie pewną czynnością: w trakcie pierwszej umowy skończyłem kurs uprawniający mnie do pracy w archiwum. Dyplom z kursu co prawda pomógł mi zdobyć 2 umowę jednak miałem ją pod inną nazwą stanowiska ale w obrębie tej samej jednostki i bez podziału na połówki etatu(miałem powiedziane że mam robić tu i tu). Czy to nie wydłuża czekania na umowę na czas nieokreślony o te 5 miesięcy?(33 miesiące i 3 umowy wyczerpuję z końcem roku)

 • Aneta

  Witam, mam pytanie praktyczne, otoz od 22.02 do 21.08 obowiazuje 6 miesieczny okres wypowiedzenia, a jezeli wypowiedzenie zostanie wreczone 11.08 i okres wypowiedzenia przekroczy owe 6 miesiecy to wtedy nalezy sie okres wypowiedznia 1 miesiac, czyli do konca wrzesnia?
  Pozdrawiam

  • Rozumiem, że chodzi o 2 tygodniowy okres wypowiedzenia? A nie 6 miesięczny? Jeżeli tak, to w opisanym przez Panią przypadku okres wypowiedzenia się wydłuży i będzie wynosił 1 miesiąc, czyli do końca września.

   • Aneta

    Tak, oczywiescie 2-tygodniowy.
    Dziekuje bardzo za odpowiedz 😉

 • Ktoś

  Witam, mam dosc pilne pytanie. Umowę o pracę na czas okreslony zawarlam z pracodawcą 2 lutego 2016. Wtedy kp mowil o 2 tyg okresie wypowiedzenia i z taka swiadomoscia umowa została podpisana. Chcialam ostatnio złożyć wypowiedzenie i podjac inna prace. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu poinformowano mnie, ze obowiązuje mnie 1 miesięczne wypowiedzenie, co bardzo krzyzuje mi plany. Czy nie powinnam byc poinformowana wczesniej o takich zmianach i czy mam szanse na odejscie z pracy po 2 tygodniach?

  Z gory dziękuję

  • Pracodawca powinien przekazać Pani informację na ten temat na piśmie. Natomiast jeżeli tego nie zrobił to nie powoduje to skrócenia okresu wypowiedzenia. Może Pani poprosić o porozumienie stron. Proszę przeczytać: http://prawowpracy.com/jak-napisac-wypowiedzenie/

   • Ktoś

    Czyli nawet jeśli informacji nie otrzymałam, muszę pogodzić się z miesięcznym okresem wypowiedzenia? W moim wypadku to zdecydowanie nie działa na korzyść pracownika. Wręcz mam wrażenie, że brak świadomości i informacji zostaje teraz wykorzystany przeciwko pracownikowi. W momencie podpisywania umowy obie strony zgodziły sie na 2 tyg wypowiedzenia…

    • Zgodziły się na 2 tyg., ale przepisy uległy zmianie w międzyczasie i ustawodawca z urzędu „przyznał” dłuższe okresy wypowiedzenia. Niestety nieznajomość przepisów nie powoduje, że możemy coś extra wynegocjować. Proszę spróbować porozumieć się z pracodawcą.

 • Mateusz

  Witam, mam pytanie, jestem zatrudniony na umowę na zastępstwo od października 2015, chcę teraz zmienić pracę, ale okazało się, że według nowej ustawy łapię się na miesięczny okres wypowiedzenia, co nie jest mi na rękę. Czy powinien mnie obowiązywać 3dniowy okres wypowiewdzenia (taka klauzula jest też zawarta w umowie)?

 • Lea

  Witam.
  Pierwsza umowa zawarta na okres 3 miesięcy połowa października- połowa grudnia 2015r

  Druga umowa zawarta na kolejne 11miesięcy od połowy grudnia2015-do końca października 2016.

  Trzecią pracodawca może mi wręczyć tylko na kolejne 6miesięcy od początku listopada 2016 do końca kwietnia 2017r.?
  Bo taką dostałam propozycję?

 • Lea

  Witam raz jeszcze . Czy moge prosic o udzielenie mi odpowiedzi na ostatni wpis?

 • Albert Pleśniak

  Witam! Zostałem w firmie zatrudniony 1 czerwca 2014r. Umowę na czas nie określony dostałem 01 czerwca 2016r. Moje pytanie jest następujące: jaki mam okres na chwilę obecną wypowiedzenia umowy?